Input your search keywords and press Enter.

โพลชี้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมงานสังสรรค์-ท่องเที่ยว

ดุสิตโพลเผยคนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมการร่วมงานสังสรรค์-ท่องเที่ยวอย่างสิ้นเชิง เกิดพฤติกรรมใหม่คือการสวมหน้ากากอนามัย การเลือกซื้อหน้ากากหลายแบบมากขึ้น

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,218 คน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2564 พบว่า พฤติกรรม ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมากที่สุด คือ การไปร่วมงานสังสรรค์ต่าง ๆ ร้อยละ 90.50 รองลงมาคือ การเดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 89.50 ส่วนพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย คือ การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่ ร้อยละ 55.48 โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ คือ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเลือกซื้อหน้ากากหลากหลายแบบมากขึ้น ร้อยละ 90.12

ภาพรวมประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ร้อยละ 35.48 และไม่ค่อยพึงพอใจ ร้อยละ 27.79

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 บีบให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะพอใจหรือไม่ก็ตาม โดยเฉพาะพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เช่น การใส่หน้ากาก ล้างมือ ทำอาหาร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องพึ่งตนเองระหว่างที่รอการบริหารจัดการของภาครัฐยิ่งไปกว่านั้นการที่ประชาชนไม่สามารถออกไป ทำกิจกรรมปฏิสังสรรค์กันได้ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพจิต อีกทั้งยังกระทบต่อภาคเศรษฐกิจด้วย

อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เช่น การไปร่วมงานสังสรรค์ การเดินทางท่องเที่ยว การรับประทานอาหารนอกบ้าน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการคุมเข้มของภาครัฐในการห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล ประชาชนจึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

แต่ยังพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่ ดูความบันเทิงแบบจ่ายเงินและเสริมความงาม เนื่องจากเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สามารถกระทำได้ในเคหะสถาน ของตนเอง โดยประชาชนได้มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคโควิด-19

ปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนได้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จนเป็นปกติ หรือที่เรียกว่า (New Normal) ทั้งนี้ยังมีมิติทางสังคมที่สะท้อนลักษณะนิสัยของคนไทยที่แม้ว่าโควิด-19 จะทำให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน แต่ยังคงการช่วยเหลือกัน ความมีน้ำใจ และมีอารมณ์ขัน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของคนไทย

ที่มาของข่าว: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *